Gratis fragt ved køb over 2.500 kr.

Salgs- og leveringsbetingelser

A1 Pallehandel ApS’  ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Version: Januar 2020

Anvendelse og gyldighed

Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser

leveret af A1 Pallehandel ApS (i det følgende benævnt “A1 Pallehandel”).

Købers betingelser og krav indeholdt i købers ordre, dennes generelle

købsbetingelser eller lignende forpligter ikke A1 Pallehandel, med mindre

A1 Pallehandel udtrykkeligt og skriftligt har tiltrådt sådanne.

Købers ordrer

Købers ordre er ikke bindende for A1 Pallehandel, førend A1 Pallehandel

har fremsendt ordrebekræftelse til køber, eller har leveret varerne til køber,

afhængigt af hvilken sker først.

Levering

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder leveringsbetingelsen

ExWorks, Incoterms 2010.

Forsinkelse

Hvis levering forsinkes ud over den dato, der er aftalt eller angivet af

A1 Pallehandel, jf. ovenfor, kan køber ved at give meddelelse herom til

A1 Pallehandel forlange levering og fastsætte en endelig og rimelig leveringsfrist.

Hvis levering ikke sker inden for den ovenfor fastsatte rimelige frist,

og nævnte frist overskrides med mere end 10 (ti) dage, er køber

berettiget til at ophæve den forsinkede levering.

Køber kan ikke gøre nogen form for erstatningskrav gældende,

herunder ej heller følgetab, som følge af forsinkelse.

Mangler

Køber skal straks efter modtagelse af varerne og før ibrugtagning

heraf undersøge varerne på en sådan måde, som behørig praksis

herfor foreskriver. Køber skal således gennem undersøgelse forsikre

sig om, at varerne overholder alle kontraktlige betingelser. Såfremt

køber undlader at afholde nævnte undersøgelse i tide, bortfalder

dennes ret til at påberåbe sig mangler, som kunne have været

konstateret ved en undersøgelse.

Uden præjudice for ovenstående, skal reklamation af mangler

fremføres skriftligt og være A1 Pallehandel i hænde senest 3 (tre) dage efter,

at manglen er eller skulle være blevet konstateret. Reklamationen skal

indeholde en beskrivelse af den påståede mangel.

Krav som følge af mangler skal være fremført senest 2 (to) uger efter

levering.

Der kan ikke foretages reklamation efter udløb af fristerne angivet ovenfor.

Såfremt der måtte være mangelfulde varer, og et krav baseret på

manglerne fremføres over for A1 Pallehandel, har A1 Pallehandel ret til

inden for en rimelig tidshorisont at vælge enten at levere erstatningsvarer

mod returnering af de mangelfulde varer eller tilbyde køber et forholdsmæssigt

nedslag i købeprisen, hvorefter manglen anses for endeligt udbedret.

Med undtagelse af det oven for angivne, påtager A1 Pallehandel sig intet ansvar

for mangler, og køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser

gældende, herunder for eksempel hverken ophævelse eller erstatningskrav.

Priser og betalingsbetingelser

Medmindre andet skriftligt er aftalt, er priserne angivet ekskl. moms,

omkostninger, afgifter, mv.

Medmindre andet skriftligt er aftalt, skal betaling ske til A1 Pallehandels konto

senest 8 dage efter levering.

I tilfælde af forsinket betaling, beregner A1 Pallehandel sig renter af det

udestående beløb på 1,5 (en og en halv) procent per måned fra

forfaldsdagen. Renter beregnes hver måned for den forfaldne

udestående balance, som vil inkludere tidligere renter, rimelige

omkostninger, mv.

Såfremt køber ikke betaler et beløb til forfaldstid, har A1 Pallehandel ret til enten

at tilbageholde alle fremtidige leveringer indtil købers betaling af det

udestående beløb eller til at ophæve Samarbejdsaftalen, såfremt der

skal ske yderligere leveringer i henhold til denne.

Køber må ikke tilbageholde betaling eller foretage fradrag i varernes

pris i forhold til krav, der ikke er godkendt af A1 Pallehandel.

Ejendomsforbehold

A1 Pallehandel har fuld ejendomsret til de leverede varer, og ejerskab heraf

overgår først til køber, når fuld og endelig betaling er foretaget.

Force majeure

Hverken køber eller A1 Pallehandel er erstatningsansvarlige eller skal på nogen

måde betale kompensation for forsinkelse eller manglende opfyldelse

af forpligtelse, når en sådan forsinkelse eller mangel skyldes force

majeure.

Force majeure defineres som udefra kommende omstændigheder,

som mennesker ikke kan afværge, eller en omstændighed eller

uforudset tilfælde, som er uden for den berørte parts rimelige kontrol.

Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forsinkelse i levering af

varer eller mangelfulde varer leveret af underleverandører, væsentlige

prisforhøjelser for sådanne leveringer, krig (varslet eller ikke varslet),

oprør, uroligheder, strejke, lockouts, arbejder-optøjer, brand,

oversvømmelse, epidemi, jordskælv, eksplosion, blokade, embargo,

mangel på grundlæggende råvarer, mangel på eller fejl i transport,

ethvert usædvanligt eller uventet regerings- eller statsindgreb, eller

lignende tilfælde.

I tilfælde af force majeure skal den part, der er ramt heraf, omgående

give den anden part skriftlig meddelelse herom og specificere

grunden for force majeure, og hvorledes den vil indvirke på udførelsen

af den ramte parts forpligtelser.

Hvis levering af varerne er midlertidig forhindret på grund af force

majeure, suspenderes leveringsforpligtelsen i den periode, hvor force

majeure situationen eksisterer med den virkning, at køber ikke har ret

til at ophæve Samarbejdsaftalen. Dog kan begge parter, såfremt

opfyldelse af aftalen, levering af varerne eller andre forpligtelser er

forhindrede i mere end en periode på 120 sammenhængende dage,

ophæve de forpligtelser, der er forhindrede som følge af force

majeure.

Produktansvar

I det omfang A1 Pallehandel måtte pådrage sig produktansvar over for

tredjemand i relation til produkter leveret til køber, er køber forpligtet

til at skadesløsholde A1 Pallehandel for sådant ansvar.

Skulle køber blive opmærksom på, at de købte varer har forårsaget

skade eller der er fare for, at de skal forårsage skade, skal køber uden

ugrundet ophold give A1 Pallehandel skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen

fritager ikke køber for dennes forpligtelse til at minimere sådan skade.

Køber accepterer hermed at blive adciteret af A1 Pallehandel for enhver

domstol, for hvilken en eventuel retssag mod A1 Pallehandel om

produktansvar vil blive anlagt.

Køber skal give meddelelse til A1 Pallehandel, såfremt tredjemand fremsætter

erstatningskrav om produktansvar mod køber.

Ansvarsbegrænsning

A1 Pallehandel kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for pønalerstatning,

økonomiske tab, følgeskade, driftstab, tidstab eller andre indirekte tab,

uagtet om de er opstået som følge af forsinkelse, levering af

mangelfulde varer eller andet.

Lovvalg og værneting

Gyldigheden, konstruktionen og parternes udførelse af forpligtelser

reguleres af dansk lov og fortolkes i henhold til dansk lovgivning.

Tvister, kontroverser, krav eller uenigheder, som måtte opstå mellem

parterne på baggrund af, i relation til eller i forbindelse med levering

af varer eller ydelser fra A1 Pallehandel eller ved misligholdelse heraf, skal

afgøres ved de almindelige danske domstole med A1 Pallehandels hjemting

som aftalt værneting i første instans.

A1 Pallehandel er også berettiget til at anlægge sag direkte hos rette domstol i tilfælde af manglende betaling.

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Min kurv
Din kurv er tom

Det ser ud til at du ikke har valgt noget endnu.